Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Vážený zákazník,

aby ste mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Coldtech s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 40420/S, J.Wolkra 439/10, Lučenec 984 01, IČO: 53529359, DIČ: 2121395430, IČ DPH: SK2121395430, email: coldtechsro@gmail.com, tel. č. +421911787576 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Eshop
Aby ste mohli vybaviť Vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email.
Evidencia reklamácií
Aby sme mohli vybaviť Vašu reklamáciu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel.č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu email.
3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?
E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.
Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
4. Komu Vaše údaje poskytujeme?
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme Vaše osobné údaje dopravcovi.
V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje firme EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o. , Košická 6 Bratislava 821 09 IČO: 36 485 161 Táto spoločnosť nám zabezpečuje server a softvérové riešenia na spracúvanie Vašich osobných údajov.

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
E-shop
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Marketing
Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.
6. Kam prenášame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej krajiny. Vaše osobné údaje sú uložené na Slovenskom serveri.

7. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email obchod@coldtech.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

8. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:
1. program iKROS – účtovný softvér
2. program na administráciu eshopu.
9. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane Vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.

10. Aké máte práva?
a. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
b. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
c. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
• už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
• odvoláte svoj súhlas;
• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
• spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
• nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
• spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
• Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
e. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktorá vám umožní preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
• vytvárania profilu zákazníka,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

11. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
• emailom na obchod@coldtech.sk
• zaslaním oznámenia do sídla prevádzkovateľa
• prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle
http://www.coldtech.sk/
Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

12. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 18. 1 . 2022.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.